ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙසත්, පී. එස්. එම් චාල්ස් මහත්මිය උතුරු පළාත්

ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙසත්, සෙන්දිල් තොණ්ඩමන් මහතා නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙසත් මීට සුළු මොහොතකට පෙර පත් කරනු ලැබීය - PMD

வடக்கு மாகாண ஆளுநராக பி.எஸ்.எம்.சார்ள்ஸ்,கிழக்கு மாகாண ஆளுநராக செந்தில் தொண்டமான் மற்றும் வடமேல் மாகாண ஆளுநராக லக்ஷ்மன் யாப்பா அபேவர்தன ஆகியோர் சற்று முன்னர் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவினால் நியமிக்கப்பட்டனர் - PMD

President Ranil Wickremesinghe has appointed Mr Lakshman Yapa Abeywardena as the Governor of the Wayamba Province, Mrs P..S.M. Charles as the Governor of the Northern Province & Mr Senthil Thondaman as the Governor of the Eastern Province a short while ago - PMD

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

கேலிச் சித்திரம்